درباره عایق های ما

موارد استفاده این نوع عایق ها :

برای جلوگیری از انتقال صدا و جذب صدا در فرکانس های مختلف و حذف ریورب صدا